Ngôn ngữ: Việt Nam English

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG

Sáng Tạo - Hợp Tác - Phát Triển

Đá base & Đá subase

Lượt xem: 2744

Đá base & Đá subase

Dùng cho thi công các công trình cầu đường

  1. Kết quả thí nghiệm vật liệu:

Khối lượng mẫu thử - Weight of sample (g): 

         3,808.5

 

 

 

 

Cỡ sàng - Sieve size (mm)

         

19

 

50

Khối lượng sót trên sàng Indiv.Wt retained (g)

69

398

656

642

768

848

151

0

Hàm lượng sót trên sàng Indiv percent retained (%)

             

0

Phần trăm lọt sàng Percent passing (%)

             

100

Yêu cầu kỹ thuật - Specification (TCVN 8859:2011-Dmax 25mm)

2

7

15

24

39

58

95

100

12

19

30

39

59

79

100

100

 

  1. Sơ đồ đá cấp phối