Đá 20x40mm

Dùng để sản xuất bê tông xi măng trong thi công các công trình xây dựng và công trình giao thông

Kết quả thí nghiệm vật liệu :

CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ – PHISYCAL PROPERTIES
Hàm lượng thoi dẹt – Llat and Elongated content, % Hàm lượng bụi, bùn, sét – Clay lumps content, %  0.33
PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT – SIEVE ANALYSIS
Khối lượng mẫu thử – Weight of sample (g):                       10,441.0
Cỡ sàng – Sieve size (mm) 5 20 40 70 100
Khối lượng trên sàng Indiv.Wt retained (g) 89 9180 1172 0 0
Hàm lượng sót trên sàng Indiv percent retained (%)
Phần trăm lọt sàng Percent passing (%) 0 100 100
Lượng sót tích lũy trên sàng – Accumulated retained (%) 100 0 0
Yêu cầu kỹ thuật – Specification (TCVN 7570:2006- đá 5 – 40mm) 90 40 0 0
100 70 10 0