Đá 5x15mm

Dùng để sản xuất bê tông xi măng, bê tông asphalt trong thi công các công trình xây dựng và công trình giao thông

Kết quả thí nghiệm vật liệu :

CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ – PHISYCAL PROPERTIES
Hàm lượng thoi dẹt – Llat and Elongated content, % Hàm lượng bụi, bùn, sét – Clay lumps content, %  0.35
PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT – SIEVE ANALYSIS
Khối lượng mẫu thử – Weight of sample (g):             3,093.0
Cỡ sàng – Sieve size (mm) 5 10 20 40 70 100
Khối lượng sót trên sàng Indiv.Wt retained (g) 2379 297 0 0 0 0
Hàm lượng sót trên sàng Indiv percent retained (%)
Phần trăm lọt sàng Percent passing (%) 100 100 100 100
Lượng sót tích lũy trên sàng – Accumulated retained (%) 0 0 0 0
Yêu cầu kỹ thuật – Specification (TCVN 7570:2006- đá 5 – 10mm) 90 0
100 10