Đá base & Đá subase

Dùng cho thi công các công trình cầu đường

Kết quả thí nghiệm vật liệu:

Khối lượng mẫu thử – Weight of sample (g):                  3,808.5
Cỡ sàng – Sieve size (mm) 19 50
Khối lượng sót trên sàng Indiv.Wt retained (g) 69 398 656 642 768 848 151 0
Hàm lượng sót trên sàng Indiv percent retained (%) 0
Phần trăm lọt sàng Percent passing (%) 100
Yêu cầu kỹ thuật – Specification (TCVN 8859:2011-Dmax 25mm) 2 7 15 24 39 58 95 100
12 19 30 39 59 79 100 100