Nhựa lỏng MC3000

I. Ứng dụng của nhựa lỏng MC–3000

1.      Tạo hỗn hợp cốt liệu–nhựa lỏng: trộn ở trạm trộn

–          Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối chặt

–          Vá ổ gà, thi công ngay sau khi trộn

2.      Tạo hỗn hợp cốt liệu–nhựa lỏng: trộn ở hiện trường

–          Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối hở

–          Vá ổ gà, thi công ngay sau khi trội

3.      Xử lý bề mặt

–          Láng mặt một lớp

–          Láng mặt nhiều lớp

II. Tiêu chuẩn kỹ thuật