Thông báo: Mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Vật tư Thiết bị Giao thông trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được tổ chức như sau:
1. Thời gian dự kiến: 08 giờ 30 phút, ngày 26/04/2019.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Trụ sở Công ty, số 162 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự:
– Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty CP Vật tư Thiết bị Giao thông theo Danh sách chốt ngày 10/04/2019.
– Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông không có điều kiện tham gia;

4. Nội dung:
– Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
– Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
– Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiếm soát năm 2018;
– Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018;
– Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
– Tờ trình Thông qua Kinh phí thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
– Tờ trình Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, điều hành và thông qua các hoạt động kinh doanh;
– Các nội dung khác (nếu có).

5. Khi tham dự họp Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự xuất trình
– Thông báo mời họp;
– Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) của Cổ đông dự họp/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là Pháp nhân theo Khoản 1, Điều 15, Luật Doanh nghiệp 2014;
– Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông) theo mẫu đính kèm.

6. Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên lạc với:
– Phòng Nhân sự – Hành chính Công ty CP Vật tư Thiết bị Giao thông
Địa chỉ: Số 162 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
– Điện thoại: (0243) 8544359 – 203

7. Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

Vũ Văn Tâm

Tài liệu đại hội cổ đông 2019