Tổng quan về “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”

Chúng tôi tin tưởng rằng, là một doanh nghiệp – Đóng góp cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn là trách nhiệm và sứ mệnh của chúng tôi.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR) là một khái niệm quản lý mà theo đó các công ty tích hợp các mối quan tâm xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh và quan hệ với các bên liên quan của họ. CSR thường được hiểu như là cách để một công ty đạt được sự cân bằng các yêu cầu về kinh tế, môi trường và xã hội (“Triple-Bottom-Line-Approach”), đồng thời đáp ứng mong muốn của các cổ đông và các bên liên quan. Theo đó, điều quan trọng là phải phân biệt giữa CSR, có thể là một khái niệm trong chiến lược quản lý kinh doanh, và từ thiện hoặc tài trợ. Mặc dù sau này vẫn có thể góp phần phân phối lại giá trị để giảm nghèo, sẽ trực tiếp củng cố thương hiệu và nâng cao danh tiếng của một công ty, khái niệm về CSR rõ ràng vượt xa điều đó. (Theo Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc: https://www.unido.org)

Chúng tôi hiểu và tin tưởng rằng, một doanh nghiệp cần đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Theo đó, chúng tôi định hướng chia sẻ lợi nhuận để tổ chức và đầu tư vào các hoạt động có ích cho cộng đồng.